จดหมายสมัยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์

สมัยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2563) ปีนั้นโควิดระบาดครั้งแรก มีการชุมนุมประท้วงใหญ่ เป็นปีที่ยากลำบาก สับสน และท้าทาย แต่ผมก็คิดว่าผมได้ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร และได้เขียนจดหมายหลายฉบับอยู่มาก ถ้าเผยแพร่ไว้ให้นักเรียนนักศึกษา หรือนิสิตที่อาจจะทำสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้อ่านเล่น ก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าเก็บไว้อ่านเพียงคนเดียว

ต่อไปนี้เป็นจดหมายฉบับต่างๆ โดยลงชื่อหัวข้อไว้ สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ โดยจะเรียงลำดับตามเวลา

 1. แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน [ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563]
 2. ขอความอนุเคราะห์ติดป้าย จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ศูนย์อาหารเรนทรี [ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563]
 3. ขอให้พิจารณาแนวทางปรับปรุงรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้าง [ลงวันที่ 4 กันยายน 2563]
 4. ขอยกเลิกการขอรับบริจาค และขอให้ทบทวนพิจารณานโยบายบางประการ [ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563]
 5. ขอขอบคุณ (คุณณัฏฐธิดา มีวังปลา และทีมงาน FAV.53 First Aid Volunteer) [ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563]
 6. ข้อร้องเรียนเรื่องน้ําประปาจากชาวบ้านอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563]
 7. ข้อร้องเรียนเรื่องทางเดินเท้าบริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ใกล้สยามสแควร์ [ลงวันที่ 6 มกราคม 2564]
 8. ข้อร้องเรียนเรื่องทางเดินเท้าบริเวณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ [ลงวันที่ 14 มกราคม 2564]
 9. ข้อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการการเรียนการสอนออนไลน์ [ลงวันที่ 21 มกราคม 2564]
 10. ชี้แจงผลการดําเนินงานของสโมสรนิสิตฯ [ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564]
 11. ขอขอบคุณ (รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์) [ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564]
 12. ขอความอนุเคราะห์หนังสือโกมลคีมทองสังสการ [ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564]
 13. ขอให้พิจารณากําหนดการทดสอบแห่งชาติใหม่ [ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564]
 14. เสนอให้อนุสาสกหอพักนิสิตมาจากการเลือกตั้ง [ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564]
 15. ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบริเวณรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่ล่าช้า [ลงวันที่ 14 เมษายน 2564]


หากอ่านจดหมายข้างบนเท่านั้นจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมด 

ตอนท้ายวาระ ผมได้เขียนจดหมายขอบคุณรายตำแหน่ง โดยให้เครดิตกับคนทำงาน โดยกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ช่วยทำให้บรรลุขึ้น อ่านได้ที่นี่

 1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 2. หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 2 และกรรมการชั้นปี [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 3. หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 3 และกรรมการชั้นปี [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 4. หัวหน้าฝ่ายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 5. หัวหน้านิสิตปี 1 และกรรมการชั้นปี [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 6. ฝ่ายวิจิตรศิลป์ [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 7. อุปนายกฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 8. อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 9. อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 10. อุปนายกฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 11. ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 12. ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 13. ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 14. ประธานฝ่ายกีฬา และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 15. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 16. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 17. หัวหน้าฝ่ายกายภาพและพัสดุ และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 18. หัวหน้าพิทักษ์สิทธิ์และส่งเสริมประชาธิปไตย และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 19. เลขานุการ และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 20. เหรัญญิก และผู้ช่วยฝ่าย [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 21. ณัชชา สินคีรี [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]
 22. ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ [ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564]