[Download ฟรี!] จดหมายถึงโรงเรียน: ขอให้ทบทวนการถวายบังคมรัชกาลที่ 5

จดหมายนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อแสดงความเห็นต่อประเพณีมอบคลานเข้ามาใช้ต่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โดยยกพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 5 ท่านทรงประกาศยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลาน ทุกท่าน สามารถอ่านเนื้อหาได้ด้านล่างนี้เลย รวมถึงข้อความประกาศการยกเลิกมอบคลานด้วย

และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปปรับใช้ได้ฟรีด้านล่าง ไม่ว่าจะไปแสดงให้อาจารย์ได้เห็นหรือจะนำไปเผยแพร่ความคิดเช่นนี้ก็ตามเมื่อผมเห็นการถวายบังคมที่โรงเรียนเราเอาประเพณีนำเข้านี้มาใช้ โดยให้นักเรียนทุกคนต้องทำการถวายบังคมต่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ผมรู้สึกเศร้าสลดใจแต่ทีแรก เหตุไฉนเป็นเช่นนั้น ก็เพราะมีเหตุว่า โรงเรียนนี้กำลังสักแต่ทำตามเขาโดยไม่ดูข้อมูลและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ว่าการหมอบคลานถวายบังคมนั้น สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า เป็นผู้ทรงยกเลิกเอง 

รักเสด็จพ่อ ร.5 ให้ถูกทาง

เมื่อโรงเรียนนี้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิใจว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและมีเข็มพระเกี้ยวอันทรงคุณค่า โรงเรียนนี้ก็สมควรแล้วมิใช่หรือที่จะยกเลิกการหมอบคลานถวายบังคม ซึ่งเป็นการขัดต่อสิ่งที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงสร้างไว้แก่ราษฎรสยามตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปี 

แล การนั่งคุกเข่านั้น พื้นที่เราเองก็แคบ ยังจะทำให้นักเรียนหัวเข่าไม่ดีอีก สิ่งที่โรงเรียนต้องการคือ ภาพลักษณ์เวลาถ่ายภาพออกมา หรือความสวยงามอย่างแท้จริงทั้งในการเคารพรัชกาลที่ห้าอย่างถูกต้องเล่า ถ้าเช่นนั้น ผมก็ขอเสนอให้สนองตามราชกิจจาบุเบกษาคือ เลิกถวายบังคมด้วยการคุกเข่า แต่แสดงความเคารพอย่างใหม่ ซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็คือ ผู้ชายโค้งคำนับ และผู้หญิงถอนสายบัว 

ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง

(นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล)
นักเรียนหมายเลขที่ 07833

Image may contain: text